مهدی پاسبان

مهدی پاسبان

مهدی پاسبان
از فريمان

رتبه انسانی در منطقه : 556
تعداد آزمون : 50
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6117
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : حجت مرادى
نام مدرسه : حضرت قائم(عج)
رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي خراسان رضوي,پرديس شهيد بهشتي - مشهد
556
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6580
میانگین تراز آزمون عادی :6117
میانگین تراز نیمسال اول :6084
میانگین تراز نیمسال دوم :6135

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون