امیررضا بسکابادی

امیررضا بسکابادی

امیررضا بسکابادی
از مشهد

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 6
تعداد آزمون : 60
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7777
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سيداميرعباس شكفته
نام مدرسه : هاشمى نژاد 1
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7198
میانگین تراز آزمون عادی :7777
میانگین تراز نیمسال اول :7793
میانگین تراز نیمسال دوم :7768

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور