مهدی خداوندلو

مهدی خداوندلو

مهدی خداوندلو
از شهر قدس

رتبه تجربی در منطقه : 470
رتبه زبان در منطقه : 80
تعداد آزمون : 45
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6540
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميلاد قاسمى
نام مدرسه : ابوتراب
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
470
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6545
میانگین تراز آزمون عادی :6540
میانگین تراز نیمسال اول :6758
میانگین تراز نیمسال دوم :6286

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/17

    کارنامه دانش آموز در کانون