فائزه قربانی

فائزه قربانی

فائزه قربانی
از شهر قدس

رتبه انسانی در منطقه : 570
تعداد آزمون : 63
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5906
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : سپيده فراهانى
نام مدرسه : شهيد نورى
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه اروميه
570
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5818
میانگین تراز آزمون عادی :5906
میانگین تراز نیمسال اول :5852
میانگین تراز نیمسال دوم :5938

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون