ملیکا معدنی

ملیکا معدنی

ملیکا معدنی
از هشتگرد

رتبه انسانی در منطقه : 797
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6207
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : زهرا فرهادى
نام مدرسه : شرافت
رشته قبولی:آموزش تربيت بدني - بومي البرز,پرديس نسيبه - تهران
797
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6069
میانگین تراز آزمون عادی :6207
میانگین تراز نیمسال اول :6099
میانگین تراز نیمسال دوم :6270

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون