فاطمه سرائی

فاطمه سرائی

فاطمه سرائی
از هشتگرد

رتبه انسانی در منطقه : 46
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6604
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : زهرا فرهادى
نام مدرسه : شرافت
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران
46
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6525
میانگین تراز آزمون عادی :6604
میانگین تراز نیمسال اول :6592
میانگین تراز نیمسال دوم :6614

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور