محمدحسین صادقی قهرودی

محمدحسین صادقی قهرودی

محمدحسین صادقی قهرودی
از تهران

رتبه تجربی در منطقه : 25
تعداد آزمون : 26
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7634
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مدرسه علامه حلى4
نام مدرسه : علامه حلي4
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
25
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7634
میانگین تراز نیمسال اول :7631
میانگین تراز نیمسال دوم :7637

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور