محمدمهدی ابوترابی

محمدمهدی ابوترابی

محمدمهدی ابوترابی
از تهران

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 5
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7916
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مدرسه علامه حلى 10
نام مدرسه : علامه حلي10
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7635
میانگین تراز آزمون عادی :7916
میانگین تراز نیمسال اول :7920
میانگین تراز نیمسال دوم :7912

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور