فاطمه بناوند

فاطمه بناوند

فاطمه بناوند
از رودان

رتبه انسانی در منطقه : 175
تعداد آزمون : 81
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6455
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ساجده بلالى
نام مدرسه : عترت
رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي هرمزگان,پرديس شهيد باهنر - كرمان
175
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6456
میانگین تراز آزمون عادی :6455
میانگین تراز نیمسال اول :6544
میانگین تراز نیمسال دوم :6403

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی