آرش خسروی

آرش خسروی

آرش خسروی
از زاهدان

رتبه تجربی در منطقه : 129
تعداد آزمون : 36
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7385
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سبحان بجدى گزيك
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى تيزهوشان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
129
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7213
میانگین تراز آزمون عادی :7385
میانگین تراز نیمسال اول :7333
میانگین تراز نیمسال دوم :7422

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون