علیرضا سر آمد

علیرضا سر آمد

علیرضا سر آمد
از زنجان

رتبه تجربی در منطقه : 147
تعداد آزمون : 127
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 7480
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حسين طاهرى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
147
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7480
میانگین تراز نیمسال اول :7391
میانگین تراز نیمسال دوم :7533

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/08/05 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون