صدرا شکرزاده لاهرودی

صدرا شکرزاده لاهرودی

صدرا شکرزاده لاهرودی
از مشكين شهر

رتبه تجربی در منطقه : 238
تعداد آزمون : 65
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6852
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ربابه عالى خياوى
نام مدرسه : اميركبير
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي تبريز
238
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6492
میانگین تراز آزمون عادی :6852
میانگین تراز نیمسال اول :6796
میانگین تراز نیمسال دوم :6884

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون