ارشیا کلات جاری

ارشیا کلات جاری

ارشیا کلات جاری
از شاهرود

رتبه تجربی در منطقه : 561
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7241
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : حسين ابراهيمى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
561
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7018
میانگین تراز آزمون عادی :7241
میانگین تراز نیمسال اول :7455
میانگین تراز نیمسال دوم :7104

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون