محمد بقائی

محمد بقائی

محمد بقائی
از شهركرد

رتبه انسانی در منطقه : 59
تعداد آزمون : 62
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7186
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : فريد محمودى
نام مدرسه : شهيد مطهري
رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي,دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
59
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6701
میانگین تراز آزمون عادی :7186
میانگین تراز نیمسال اول :7042
میانگین تراز نیمسال دوم :7278

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    کار انجام شده توسط نیروی ثابت ازفیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی