مجتبی سعادت پیشه

مجتبی سعادت پیشه

مجتبی سعادت پیشه
از دهدشت

رتبه تجربی در منطقه : 390
تعداد آزمون : 21
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6830
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مصطفى نيك نژاد
نام مدرسه : شاهد
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
390
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6830
میانگین تراز نیمسال اول :6669
میانگین تراز نیمسال دوم :6924

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/23 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون