سارا نادری

سارا نادری

سارا نادری
از طبس

رتبه تجربی در منطقه : 22
تعداد آزمون : 91
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 7079
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : نرگس آورند
نام مدرسه : پنجم ارديبهشت
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
22
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6764
میانگین تراز آزمون عادی :7079
میانگین تراز نیمسال اول :7048
میانگین تراز نیمسال دوم :7097

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور