رضا ساعدی

رضا ساعدی

رضا ساعدی
از دهگلان

رتبه ریاضی در منطقه : 413
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5847
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : سينا رحيمى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه خوارزمى
رشته قبولی:مهندسي برق - بومي کردستان,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
413
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5847
میانگین تراز نیمسال اول :5664
میانگین تراز نیمسال دوم :5920

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/08/19 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون