فاطمه رضاپور

فاطمه رضاپور

فاطمه رضاپور
از انار

رتبه انسانی در منطقه : 978
تعداد آزمون : 77
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 5611
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : نجمه اركيان
نام مدرسه : حضرت زينب (س)
رشته قبولی:آموزش کودکان استثنايي - بومي استان کرمان,پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
978
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5611
میانگین تراز نیمسال اول :5631
میانگین تراز نیمسال دوم :5601

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی