مهدیس رعائی

مهدیس رعائی

مهدیس رعائی
از سيرجان

رتبه تجربی در منطقه : 720
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6892
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه السادات ميررحيمى
نام مدرسه : فرزانگان(سمپاد)
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
720
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6735
میانگین تراز آزمون عادی :6892
میانگین تراز نیمسال اول :7019
میانگین تراز نیمسال دوم :6818

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون