پردیس رعائی

پردیس رعائی

پردیس رعائی
از سيرجان

رتبه تجربی در منطقه : 318
رتبه زبان در منطقه : 264
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7144
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه السادات ميررحيمى
نام مدرسه : فرزانگان(سمپاد)
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
318
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6864
میانگین تراز آزمون عادی :7144
میانگین تراز نیمسال اول :7247
میانگین تراز نیمسال دوم :7084

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون