معصومه عبدی

معصومه عبدی

معصومه عبدی
از مراغه

رتبه تجربی در منطقه : 114
تعداد آزمون : 52
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7701
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : هاله اميرنهاوندى رهبر
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان تيزهوشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
114
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7922
میانگین تراز آزمون عادی :7701
میانگین تراز نیمسال اول :7702
میانگین تراز نیمسال دوم :7700

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون