فرهنگ رشیدی

فرهنگ رشیدی

فرهنگ رشیدی
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 30
تعداد آزمون : 66
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7819
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : احسان وزيرى تيمورلوئى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
30
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7890
میانگین تراز آزمون عادی :7819
میانگین تراز نیمسال اول :7855
میانگین تراز نیمسال دوم :7798

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور