مهران یوسفی دارانی

مهران یوسفی دارانی

مهران یوسفی دارانی
از داران

رتبه ریاضی در منطقه : 19
تعداد آزمون : 43
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7119
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : زهرا عبدالهى سفتجانى
نام مدرسه : نيكان
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
19
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7119
میانگین تراز نیمسال اول :7106
میانگین تراز نیمسال دوم :7128

کارنامه دانش آموز در کانون
کارنامه کنکور