فرناز امدادی

فرناز امدادی

فرناز امدادی
از شيراز

رتبه تجربی در منطقه : 112
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6925
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : پريسا نوروزى
نام مدرسه : دبيرستان متوسطه دوم دخترانه فرزانگان 1 ناحيه دو
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
112
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6925
میانگین تراز نیمسال اول :6950
میانگین تراز نیمسال دوم :6904

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون