محمدرضا زمانی

محمدرضا زمانی

محمدرضا زمانی
از آمل

رتبه تجربی در منطقه : 76
تعداد آزمون : 86
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 7762
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا عباس زاده
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
76
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7902
میانگین تراز آزمون عادی :7762
میانگین تراز نیمسال اول :7728
میانگین تراز نیمسال دوم :7782

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور