سید امیر حسینی

سید امیر حسینی

سید امیر حسینی
از لامرد

رتبه تجربی در منطقه : 871
تعداد آزمون : 68
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6393
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حسن طاهرى
نام مدرسه : برکاتي
رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان
871
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6393
میانگین تراز نیمسال اول :6631
میانگین تراز نیمسال دوم :6283

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون