یاسمن جعفرزاده شکرانلو

یاسمن جعفرزاده شکرانلو

یاسمن جعفرزاده شکرانلو
از شيروان

رتبه تجربی در منطقه : 93
تعداد آزمون : 85
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7422
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محدثه زراعتكار
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
93
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7153
میانگین تراز آزمون عادی :7422
میانگین تراز نیمسال اول :7551
میانگین تراز نیمسال دوم :7352

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور