امیرمحمد زارعی

امیرمحمد زارعی

امیرمحمد زارعی
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 861
تعداد آزمون : 44
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6264
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي هوا فضا,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
861
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6210
میانگین تراز آزمون عادی :6264
میانگین تراز نیمسال اول :6136
میانگین تراز نیمسال دوم :6345

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
    يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی