مهدی رحمتی

مهدی رحمتی

مهدی رحمتی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 2284
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6797
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا جان فدا
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
2284
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6797
میانگین تراز نیمسال اول :6839
میانگین تراز نیمسال دوم :6778

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/08/22 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون