فاطمه متدین

فاطمه متدین

فاطمه متدین
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 1685
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6500
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه افچنگى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:مديريت مالي,دانشگاه تهران
1685
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6500
میانگین تراز نیمسال اول :6583
میانگین تراز نیمسال دوم :6451

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
    دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد