سید مصطفی حسینی نسب

سید مصطفی حسینی نسب

سید مصطفی حسینی نسب
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 262
تعداد آزمون : 64
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6790
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه تهران
262
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6486
میانگین تراز آزمون عادی :6790
میانگین تراز نیمسال اول :6555
میانگین تراز نیمسال دوم :6926

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون