مریم باقری سبزوار

مریم باقری سبزوار

مریم باقری سبزوار
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 1539
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5839
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : معصومه سياحى فام آذر
نام مدرسه : عصر دانش
رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان خراسان رضوي,پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
1539
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5536
میانگین تراز آزمون عادی :5839
میانگین تراز نیمسال اول :5896
میانگین تراز نیمسال دوم :5800

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون