سید احمد موسوی

سید احمد موسوی

سید احمد موسوی
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 1195
تعداد آزمون : 24
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5958
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه : دبيرستان فرهنگيان
رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
1195
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5756
میانگین تراز آزمون عادی :5958
میانگین تراز نیمسال اول :5899
میانگین تراز نیمسال دوم :5996

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده