زهرا بکائیان

زهرا بکائیان

زهرا بکائیان
از نيشابور

رتبه انسانی در منطقه : 35
تعداد آزمون : 49
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7844
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : نجمه چمبرى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي محبوبه محبي
رشته قبولی:اقتصاد,دانشگاه تهران
35
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7438
میانگین تراز آزمون عادی :7844
میانگین تراز نیمسال اول :7713
میانگین تراز نیمسال دوم :7920

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور