محمد رضا رضوانی فر

محمد رضا رضوانی فر

محمد رضا رضوانی فر
از مشهد

رتبه تجربی در منطقه : 123
تعداد آزمون : 48
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7532
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : على اسدى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيدهاشمى نژاد
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
123
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7695
میانگین تراز آزمون عادی :7532
میانگین تراز نیمسال اول :7545
میانگین تراز نیمسال دوم :7522

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون