تارا آزر دار

تارا آزر دار

تارا آزر دار
از كرج

رتبه تجربی در منطقه : 147
تعداد آزمون : 36
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7188
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مدرسه فرزانگان ناحيه يك
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان ناحيه يك كرج
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
147
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6675
میانگین تراز آزمون عادی :7188
میانگین تراز نیمسال اول :7158
میانگین تراز نیمسال دوم :7204

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون