عبدالله رییسی

عبدالله رییسی

عبدالله رییسی
از سراوان

رتبه انسانی در منطقه : 2
رتبه زبان در منطقه : 246
تعداد آزمون : 80
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7918
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : نظر محمد اربابى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهرى
2
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7177
میانگین تراز آزمون عادی :7918
میانگین تراز نیمسال اول :7959
میانگین تراز نیمسال دوم :7894

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده