عابد دهواری محمدی

عابد دهواری محمدی

عابد دهواری محمدی
از سراوان

رتبه انسانی در منطقه : 214
تعداد آزمون : 73
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6732
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : نظر محمد اربابى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهرى
رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي سيستان وبلوچستان,پرديس شهيد مطهري - زاهدان
214
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6413
میانگین تراز آزمون عادی :6732
میانگین تراز نیمسال اول :6701
میانگین تراز نیمسال دوم :6751

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده