آذر مردانی

آذر مردانی

آذر مردانی
از فارسان

رتبه تجربی در منطقه : 504
تعداد آزمون : 67
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 6553
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فريده نظرى
نام مدرسه : مهرگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
504
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6289
میانگین تراز آزمون عادی :6553
میانگین تراز نیمسال اول :6576
میانگین تراز نیمسال دوم :6537

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون