امیر مالمیر

امیر مالمیر

امیر مالمیر
از تويسركان

رتبه ریاضی در منطقه : 589
تعداد آزمون : 106
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 6163
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : عباس عزيزى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه حلى
رشته قبولی:آموزش رياضي - بومي استان همدان,پرديس شهيد رجايي - اروميه
589
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6234
میانگین تراز آزمون عادی :6163
میانگین تراز نیمسال اول :6071
میانگین تراز نیمسال دوم :6217

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون