امیرمهدی کریمی

امیرمهدی کریمی

امیرمهدی کریمی
از كرمانشاه

رتبه تجربی در منطقه : 123
تعداد آزمون : 47
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7928
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : پدرام رضايى زاده
نام مدرسه : شهيدبهشتى (سمپاد) ْ
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
123
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7928
میانگین تراز نیمسال اول :7935
میانگین تراز نیمسال دوم :7922

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/23 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون