امین اکبری جور

امین اکبری جور

امین اکبری جور
از زرند

رتبه ریاضی در منطقه : 419
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6202
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : على ميرزاحسينى
نام مدرسه : علامه حلي
رشته قبولی:مهندسي برق - بومي استان کرمان,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
419
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6261
میانگین تراز آزمون عادی :6202
میانگین تراز نیمسال اول :6113
میانگین تراز نیمسال دوم :6247

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون