محسن راستکار

محسن راستکار

محسن راستکار
از تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 2
رتبه زبان در منطقه : 23
تعداد آزمون : 80
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7857
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سعيد بناگذار
نام مدرسه : علامه طباطبايى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
2
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7359
میانگین تراز آزمون عادی :7857
میانگین تراز نیمسال اول :7976
میانگین تراز نیمسال دوم :7793

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور