احسان کوهی

احسان کوهی

احسان کوهی
از داراب

رتبه تجربی در منطقه : 152
رتبه زبان در منطقه : 21
تعداد آزمون : 99
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7057
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : امنه فتوحى
نام مدرسه : شهيددستغيب
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
152
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6755
میانگین تراز آزمون عادی :7057
میانگین تراز نیمسال اول :7053
میانگین تراز نیمسال دوم :7059

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون