سیدمحمدامین حسینی

سیدمحمدامین حسینی

سیدمحمدامین حسینی
از بيرجند

رتبه انسانی در منطقه : 7
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7374
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : احسان رجب پور
نام مدرسه : تربيت
رشته قبولی:کارشناسي ارشدعلوم قضايي,دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
7
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6602
میانگین تراز آزمون عادی :7374
میانگین تراز نیمسال اول :7240
میانگین تراز نیمسال دوم :7452

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1393/07/25 تا تاريخ : 1394/03/15

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور