شیوا طیبی

شیوا طیبی

شیوا طیبی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 2108
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5673
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : الهه باعثى
نام مدرسه : بانو نرجس شريعتي
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
2108
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5504
میانگین تراز آزمون عادی :5673
میانگین تراز نیمسال اول :5513
میانگین تراز نیمسال دوم :5767

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده