فاطمه آبرودی

فاطمه آبرودی

فاطمه آبرودی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 2600
تعداد آزمون : 34
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5751
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : ليدا زاهد
نام مدرسه : بانو نرجس شريعتي
رشته قبولی:علوم تربيتي,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
2600
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5751
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5751

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/04/09 تا تاريخ : 1396/04/09

    کارنامه دانش آموز در کانون