معصومه وحدتی فر

معصومه وحدتی فر

معصومه وحدتی فر
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 1549
تعداد آزمون : 28
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5168
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام احمدى
نام مدرسه : دانش
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
1549
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5168
میانگین تراز نیمسال اول :5028
میانگین تراز نیمسال دوم :5238

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/08/08 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون