امیررضا عامری

امیررضا عامری

امیررضا عامری
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 2602
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5913
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : محمدحسين ناصرى تخته جان
نام مدرسه : باقرالعلوم
رشته قبولی:مهندسي معماري - بومي استان خراسان رضوي,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
2602
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5949
میانگین تراز آزمون عادی :5913
میانگین تراز نیمسال اول :6079
میانگین تراز نیمسال دوم :5816

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون