حامد فایزیان

حامد فایزیان

حامد فایزیان
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 1136
تعداد آزمون : 41
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6184
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مهدى دهقانى
نام مدرسه : افق دانش
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه فردوسي - مشهد
1136
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5811
میانگین تراز آزمون عادی :6184
میانگین تراز نیمسال اول :6102
میانگین تراز نیمسال دوم :6231

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون